Hållbar
Produktion

För oss är goda arbetsvillkor och efterlevnad av Amfori BSCIs uppförandekod en självklarhet. Vi för dialog med våra producenter och genomför regelbundna uppföljningar för att säkra hållbar produktion med ständiga förbättringar.

Arbetet med Amfori BSCI
hjälper till att säkra goda
arbetsvillkor på vingårdarna

Mikael Sundström. Sustainbility Director, Viva Wine Group

UPPFÖLJNING & KONTROLL

Goda arbetsvillkor

Hållbar produktion förutsätter goda arbetsvillkor och vi ställer ingående krav på våra producenter och odlare. Alla arbetare ska ha rätt till skäliga arbetstider och korrekt lön. Diskriminering får inte förekomma och arbetstagarnas hälsa och säkerhet respekteras. All form av barn och tvångsarbete är givetvis förbjudet. Vi genomför regelbundet egna platsbesök och revisioner av oberoende tredje part.

Hållbar vinproduktion
mänskliga rättigheter

INTERNATIONELLT REGELVERK

Amfori BSCI

Vi implementerar Amfori BSCIs uppförandekod i leverantörsledet, ett internationellt regelverk som bidrar till att säkra hållbar produktion med goda arbetsvillkor inom odling och vinifiering. Amfori BSCI bygger på på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner. I vår uppföljning har vi ett särskilt fokus på odling och produktion i Argentina, Chile, Italien och Sydafrika.

VISSELBLÅSARSYSTEM

Signalera missförhållanden

Vi är angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. Från såväl medarbetare som leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners. I de fall man önskar vara anonym erbjuder vi ett externt rapporteringsverktyg i samarbete med Lantero visselblåsarsystem.

vinproduktion

RÄTTVIS LÖN

Arbetarna i produktionen och på fälten ska ha rättvisa löner och korrekta anställningskontrakt.

FÖRENINGSFRIHET

Alla ska ha rätt att organisera sig och gemensamt förhandla sina villkor.

rastar under vinproduktion

LAGLIGA ARBETSTIDER

Arbetstiden ska följa lagstiftningen och internationella överenskommelser. Möjlighet till pauser ska finnas.

Hållbarhets-
redovisning 2019

Hållbarhetsrapport viva

Kontakt

Viva Wine Group
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, Sverige
+46 8 – 21 83 88
info@vivagroup.se

Följ oss